درخواست اعسار از دیه

پذیرش اعسار از طریق شهادت شهود چگونه میباشد؟

18 خرداد 0 52
در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه دارا بودن او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شاهدان ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. شهادت نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، شامل منشأ اطلاعات باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی