درخواست تغییر نام

چه افرادی می‌توانند به اداره ثبت احوال درخواست تغییر نام دهند؟

05 اردیبهشت 0 93
هر یک از افراد زیر که دارای نام و نام خانوادگی قابل تغییر بر اساس قانون ثبت احوال باشند، می‌توانند به این اداره مراجعه نموده و فرم درخواست مورد نظر را ارائه دهند: ● اشخاص 18 سال به بالا ● اشخاص کمتر از 18 سال دارای حکم رشد ● پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال ● قیّم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی