درخواست تقسیط دیه و اعسار

چگونه میتوان درخواست تقسیط دیه و اعسار نمود؟

18 خرداد 0 71
مستنبط از ماده ۱ قانون نحوه محکومیت های مالی، شخص محکوم به پرداخت دیه در صورتی که در مهلت های مقرر اقدام به پرداخت دین خود ننماید، دادگاه اموال او را به جز مستثنیات دین، جهت پرداخت به طلبکار توقیف می نماید. چنانچه مالی از او موجود نباشد، شخص مدیون به درخواست دیه گیرنده، حبس می شود. مگر در صورتی که مدیون تا سی روز از زمان ابلاغ اجراییه درخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه نماید که در اینصورت حبس نمی شود. حال چنانچه مدیون، در خارج از این مهلت سی روزه درخواست اعسار نماید، برای آزادی می بایست یا رضایت طلبکار را جلب نماید یا وثیقه یا کفیل معرفی نماید. در صورت رد دادخواست اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم مدیون اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مقرر حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به برداشت مبلغ دیه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این حالت دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می باشد. و در صورت اثبات اعسار، محکوم از حبس آزاد می شود و چنان چه قادر به پرداخت دیه به شکل اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط دیه را صادر می نماید. بنابر ماده ۸ قانون مزبور، مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور کامل، از جمله میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، همراه با مشخصات دقیق حساب های بانکی مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر طریق نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص دیگر و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی