درخواست طلاق توافقی

آیا در مورد طلاق توافقی حضور در مراکز مشاور خانواده الزامی است ؟

17 اسفند 99 102
در مورد طلاق توافقی به صورت ابتدایی حضور در دادگاه امکانپذیر نبوده و جلسات مشاوره به تعداد 5 جلسه اجباری میباشد . برای طلاق توافقی حضور در هر 5 جلسه مشاوره اجباری میباشد. در صورت عدم صلح و سازش ، مشاور با صدور گواهی عدم امکان سازش مجوز طرح دعوی در دادگاه را میدهد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید