دعوای مطالبه طلب تکلیف خسارت تاخیر تادیه و خسارت دیرکرد

همراه با دعوای مطالبه طلب تکلیف خسارت تاخیر تادیه و خسارت دیرکرد چیست ؟

09 خرداد 0 46
خسارت تاخیر تأدیه یا به تعبیر عامیانه، خسارت دیرکرد چهار شرط ضروری لازم دارد تا بتوان آن را مطالبه کرد : الف) دین از نوع وجه رایج باشد. ب) موعد مطالبه رسیده باشد. ج) خواهان و طلبکار طلب خود را مطالبه نموده باشد. د) داین و بدهکار توانایی پرداخت داشته باشد. در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 522 می گوید : ""در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نموده باشند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی