رای قطعی

رای دادگاه چه زمانی قطعی است و به چه رایی عبارت قطعی بودن اطلاق میشود ؟

09 اسفند 99 105
رای دادگاه زمانی قطعی است که طرق عادی شکایت از رای نسبت به آن منتفی است یعنی قابل واخواهی و تجدید نظر نباشد. رای دادگاه زمانی قطعی است که از ابتدا قطعی صادر شده باشد و یا اینکه تجدید نظر خواه در مهلت 20 روزه قانونی تجدید نظرخواهی نکند و یا اگر تجدید نظرخواهی کند دادگاه تجدید نظر رای صادر کند و رای صادره قطعی خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی