رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت چیست و فواید رتبه بندی کدام است ؟

05 اسفند 99 45
رتبه بندی نوعی عیار سنجی است که به یک شرکت اعتبار میدهد ، رتبه بندی را میتوان معیار ، قابلیت ، صلاحیت و شایستگی دانست که بر اساس استانداردها و آیین نامه هایی از قبل تعریف شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعریف و به یک شرکت اختصاص داده میشود . رتبه بندی دارای فوایدی است برای مثال شرکت میتواند از نقاط ضعف و قدرت خود باخبر شود و تمام تلاش خود را جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف به کار گیرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی