رد مال پس از توقیف اموال و اجراییه

آیا مجرم تکلیفی از لحاظ قانونی به رد مال حاصله از جرم دارد ؟

25 خرداد 0 78
قانون در مقام بیان حکم استرداد اموال حاصل از جرم به عنوان یکی از روش‌های ترمیم عینی خسارت چنین مقرر می‌دارد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید». 

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی