رسیدگی به جرایم اطفال در حضور مشاور

آیا برای رسیدگی به جرایم اطفال حضور مشاور ضرورت دارد ؟ مشاور از بین چه کسانی تعیین میشود ؟

07 فروردین 0 49
برای رسیدگی به جرائم اطفال در جلسه رسیدگی یک مشاور نیز حضور دارد.طبق ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری این مشاوران از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از افراد شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند. طبق تبصره 2 ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه، رسیدگی به جرایم آنان الزامی است.همچنین در صورتی که طفل متهم، مونث (دختر) باشد، حضور مشاور زن الزامی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی