رسیدگی به پرونده هرگاه متهم قبل از صدور حکم دچار جنون شود

هرگاه مرتکب جرم بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود روند رسیدگی به پرونده چگونه است ؟

13 اردیبهشت 0 67
هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی