روند رسیدگی اعتراض به گواهی انحصار وراثت

روند رسیدگی اعتراض به گواهی انحصار وراثت چگونه است ؟

26 اردیبهشت 0 35
پس از ارائه دادخواست توسط شخص معترض، شورای حل اختلاف موقتاً رسیدگی به پرونده را متوقف می‌کند. سپس قرار جلسه رسیدگی به اعتراض را به طرفین دعوا اعلام می‌نماید. در جلسه رسیدگی از شخص معترض خواسته می‌شود که ادله و مدارک خود را ارائه نماید. شورای حل اختلاف با بررسی مدارک پرونده رأی خود را صادر می‌کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی