سقط جنین

سقط جنین در چه شرایطی از لحاظ قانونی امکان پذیر میباشد؟

10 اسفند 99 45
مطابق قانون سقط درمانی ، سقط جنین با وجود این شرایط امکان پذیر است؛ ● بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر باشد یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر همراه باشد (احراز این شرایط با تشخیص سه پزشک متخصص معتمد و با تایید پزشکی قانونی امکان پذیر است) ● هنوز روح دمیده نشده باشد یعنی قبل از چهار ماهگی باشد ● زن باید با حضور در پزشکی قانونی اعلام رضایت کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید