سقط جنین قانونی

قانون گذار با چه شرایطی اجازه سقط جنین را صادر کرده است؟

05 اسفند 99 62
قانون گذار با وجود این شرایط مجوز سقط درمانی را صادر میکند ؛ ● بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد احراز این شرایط با تشخیص سه پزشک متخصص و متعهد و با تایید پزشکی قانونی خواهد بود. ● هنوز روح دمیده نشده باشد یعنی قبل از چهار ماهگی باشد ● زن رضایت داشته باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی