سند رسمی

تعریف سند رسمی در قانون مدنی چیست ؟

17 اسفند 99 51
طبق ماده 1287 قانون مدنی در تعریف سند رسمی مقرر می دارد: ” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی