سند عادی تقسیم ملک

اگر ملک دارای سند عادی باشد جهت تقسیم ملک به چه مرجعی باید رجوع نمود و در صورت عدم تقسیم آیا میتوان تقاضای فروش نمود ؟

05 اردیبهشت 0 63
در صورت عادی بودن سند ملکیت جهت تقاضای تقسیم باید دادخواست به دادگاه عمومی تقدیم شود (نه به اداره ثبت ) و در صورت عدم امکان افراز تقاضای فروش و تقسیم ثمن حاصله از همان مراجع و ضمن همان دادخواست شود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی