سهم الارث

هرگاه ورثه از دادن قیمت مال غیر منقول به زوجه امتناع کنند زن چه اقدامی را میتواند انجام دهد ؟

07 اردیبهشت 0 49
هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند . به این ترتیب زن از بهای زمین نیز ارث می برد و در صورتی که وارث بهای آن را به وی پرداخت ننماید می تواند ازعین اموال استیفاء حق نماید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی