سهم الارث زوجه

میزان سهم ارث زوجه به چه میزان است ؟

05 اسفند 99 114
زوجه در صورتی که زوج دارای فرزند باشد یک هشتم از عین مال منقول و قیمت مال غیر منقول و اگر همسرش دارای فرزند نباشد یک چهارم از اموال مذکور را به ارث میبرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی