سوپیشینه کیفری در جرایم عمدی

مجازات تبعی به چه معناست؟پس از قطعی شدن محکومیت کیفری در جرائم عمدی افراد به چه مجازاتی درباره ی محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می شوند؟

24 خرداد 0 59
مطابق با ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:   الف) هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی   ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار    پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی