شرایط تقسیط دیه

شرایط تقسیط دیه وفق قانون چگونه است ؟

18 خرداد 0 57
بنابر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه در حالتی این امکان را خواهد داشت که حکم به پرداخت قسطی ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر کند که این امر مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد. یعنی اصل بر این است که اقساط قابل پرداخت می بایست مطابق نرخ دیه زمان پرداخت محاسبه شوند و نه به صورت قطعی مگر در حالتی که بر پرداخت قطعی و بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ دیه توافق حاصل شده باشد. در شرایطی که در اقساط دیه توافقی حاصل نشده باشد، بهتر است که دادگاه مقدار قسط ها را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، تعیین نماید تا مشکلی در شیوه محاسبه به وجود نیاید به همین دلیل چنانچه میزان اقساط بدون توافق طرفین به شکل ریالی مشخص شده باشد، اجرای احکام می بایست مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هر سال (سال پرداخت) محاسبه نموده و از مجموع دیه، به صورت درصدی کسر کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی