شرایط دریافت بیمه بیکاری‎

از نظر قانون بیکار چه کسی است و بیمه بیکاری چیست؟

30 بهمن 99 76
بیکار کسی است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و درحال حاضر آماده به کار باشد بر اساس قانون بیمه بیکاری اگر فردی بیکار موقت شناخته شود یا به علت حوادثی مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شود میتواند از شرایط بیمه بیکاری استفاده کند . بیکاری از طریق ترک شغل یا استعفا شامل بیمه بیکاری نميشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی