شرایط شهادت شرعی

آیاشرایط شهادت شرعی باید توسط قاضی احراز شود و اگر شاهدی فاقد شرایط باشد آیا اظهارات او استماع میشود؟

08 خرداد 0 81
این شرایط باید توسط قاضی احراز شود و در صورتی که شاهد یکی از این شرایط را نداشت، تنها اظهارات او استماع می‌شود که تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی است. تنها کافی نیست که شاهد شرایط لازم را داشته باشد بلکه برای شهادت هم شرایط و ضوابطی لازم است تا شهادت قابل استفاده و موثر باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی