شرایط قطع شدن مقرری بیمه بیکاری

شرایط قطع شدن مقرری بیمه بیکاری چگونه است ؟

25 فروردین 0 136
بیمه شده دوباره به کار اشتغال یابد. بیمه شده از قبول شغل مشابه پیشنهاد شده خودداری کند. بیمه شده مستمری بازنشستگی دریافت کند و یا دچار از کار افتادگی کلی شود. مدت زمان که بیمه بیکاری به او تعلق میگیرد پایان یابد. بیمه شده فوت کند. بیمه شده بدون دلیل موجه از شرکت در دوره های کاراموزی خودداری کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی