شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسوولیت محدود مسئولیت هر شریک بابت دیون شرکت چگونه است و نحوه انتقال سهام چگونه است ؟

05 اسفند 99 44
در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت هر شریک محدود به میزان آورده آن شریک به شرکت است . نحوه انتقال سهام با سند رسمی است و اگر منتقل الیه شخصی خارج از شرکت باشد با موافقت اکثریت عددی شرکا که دارای حداقل سه چهارم سرمایه هستند میباشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی