‎شکایت از پست‎

آیا امکان پیگیری یا شکایت از اداره پست وجود دارد؟

29 بهمن 99 142
در صورت تاخیر در تحویل مرسوله یا مفقود شدن بسته پستی ، خرابی یا آسیب فیزیکی یا هر علت دیگر باید به دفاتر پستی مراجعه کرده و پس از ارایه قبض خود، از متصدی مربوطه تقاضای فرم مطالبه نمایید ، پس از تکمیل فرم بر روی آن تمبر بر روی آن تمبر چسبانده میشود و سپس این فرم به واحد ذیربط ارسال میگردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی