صدور قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی در چه مواردی صادر میشود ؟

02 اردیبهشت 0 49
قرار جلب به دارسی که در گذشته به قرار مجرمیت هم شناخته میشد در موردی صادر میشود که عمل واقع شده مرتکب اساسا جرم باشد و دلایل کافی برای انتساب عمل مجرمانه به مرتکب وجود داشته باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی