صدور قرار منع تعقیب

قرار منع تعقيب در چه مواردی قابل صدور است ؟

02 اردیبهشت 0 81
صدور قرار منع تعقيب در دو حالت کلی قابل صدور است؛ 1- در مواردی که دلیل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد و به علت فقد دلیل پروند مجرمیت متهم احراز نشود . 2- در مواردی که اساسا جرم واقع نشده باشد و عمل ارتکابی جرم انگاری نشده باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی