عدم واخواهی

جهات عذر موجه شامل چه مواردی است و محکوم علیه به چه مواردی میتواند برای عدم واخواهی خود استناد کند ؟

13 اردیبهشت 0 77
جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد : مرضی که مانع از حرکت است . فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد . حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد . توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی