عده در قانون ایران

مطابق قانون ایران عده چیست ؟

26 اردیبهشت 0 93
عدّه مطابق ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عبارت است از مدتی که تا پایان آن مدت، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید