فرجام خواهی از رای

فرجام خواهی از رای چیست و چه کسانی میتوانند فرجام خواهی نمایند؟

25 اسفند 99 93
از طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد. رسیدگی فرجامی طبق قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. افراد صالح برای فرجام خواهی ؛ 1)طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان. 2) دادستان کل کشور

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی