فسخ نکاح یعنی چه

چه عیوبی اگر در زن وجود داشته باشد به مرد حق فسخ میدهد ؟

03 خرداد 0 49
مطابق ماده ۱۱۲۳ - عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ برای مرد خواهدبود - ۱ - قَرَن. ۲ - جذام ۳ - بَرَص ۴ - اِفضاء ۵ - زمین گیری ۶ - نابینایی از هردو چشم.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید