فسخ کردن نکاح

در چه مواردی زن یا مرد میتوانند نکاح را فسخ کنند ؟

14 اسفند 99 57
- هرگاه زن یا مرد موقع انعقاد عقد نکاح شرط کرده باشد که طرف مقابل باید ویژگی یا صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشکار شود که چنین ویژگی یا صفتی در او نیست، حق فسخ خواهد داشت. – جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب فسخ است. – بعضی عیوب در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. - بعضی عیوب در زن نیز موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید