قاضی تجدید نظر

دادگاه تجدید نظر از چند قاضی تشکیل میشود و با چه تعداد اعضا رسمیت میابد؟

02 اردیبهشت 0 103
داگاه تجدید نظر دارای تعدد قضات است و از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل میشود که با حضور دو عضو نیز رسمیت میابد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی