قانون کپی رایت چیست

قانون کپی رایت چیست و چه ویژگی میتوان برای آن برشمرد ؟

26 فروردین 0 108
کپی رایت نوعی حفاظت قانونی آثار می توانند علمی و ادبی و هنری باشند .این قانون شامل هر نوع عرضه ای از آثار می باشدو به صاحب اثر اجازه می دهد که از حقوق انحصاری که شامل تکثیر و اقتباس در شیوه بیان نو است استفاده کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی