قتل عمد

در چه مواردی قتل عمدی است ؟

27 اسفند 99 151
●داشتن قصد کشتن در صورتی که فرد بخواهد که یک انسان را بکشد . ● انجام عمل یا رفتار کشنده درحالتی که فرد میداند که طرف مقابل با این رفتار کشته میشود. ● توجه به وضعیت خاص مقتول وضعیت مقتول به نحوی است که این فعل در مورد او تاثیر میگذارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی