قرار بازداشت موقت

اگر دادستان با قرار بازداشت موقت متهم صادره از طرف بازپرس موافق نباشد چگونه رفع اختلاف میشود ؟

05 اردیبهشت 0 36
قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند، بازداشت می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی