قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرا

قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرا در چه مواردی صادر میشود ؟

02 اردیبهشت 0 539
مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: الف - فوت متهم یا محکوم علیه ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت پ - شمول عفو ت - نسخ مجازات قانونی ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون چ - اعتبار امر مختوم

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی