قرار های قابل تجدید نظر

چه قرارهایی قابل تجدید نظر است ؟

25 اسفند 99 88
علاوه بر احکام، بعضی از قرارهای دادگاه ها نیز قابل تجدید نظر هستند البته به شرطی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. الف) قرا ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا ج) قرار سقوط دعوا د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی