قصاص قتل

اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند آیا آن پدر قصاص میشود؟

09 اسفند 99 78
در قانون مجازات اسلامی شرایط قصاص اینگونه بیان شده است که جانی و مجانی علیه باید در سه مورد با یکدیگر تساوی داشته باشند؛ ● تساوی در دین ● تساوی در عقل ●فقدان رابطه ابوت پس اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند ولو به صورت عمد قصاص نخواهد شد هر چند ممکن است تعزیر شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی