مالیات های مستقیم

مالیات های مستقیم شامل چه مواردی میشود؟

17 اسفند 99 134
الف ←مالیات بر دارایی ؛ 1 - مالیات بر ارث 2- حق تمبر ب← مالیات بر درآمد ؛ 1 - مالیات بر درآمد اجاره املاک 2 - مالیات بر درآمد کشاورزی 3 - مالیات بر درآمد حقوق 4- مالیات بر درآمد مشاغل 5- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 6 - مالیات بر درآمد اتفاقی

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی