مال و اموال چه ویژگی هایی دارند؟

مال چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

04 خرداد 0 78
۱-مال باید قابل اختصاص دادن به شخص حقیقی یا حقوقی باشد. ۲- در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد. پس هر چه که مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست، مال نیست. ۳-دارای نفع باشد. پس ده شاهی در زمان حاضر مال نیست. ۴-نفع عقلایی داشته باشد. ۵-ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب، و منافع، نه آن که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی