مجازات آدم ربایی

در چه مواردی مجازات ادم ربایی تشدید میشود ؟

07 فروردین 0 107
در صورتی که سن مجنی‌ علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی