مجازات جرم تغییر در دستگاه ثبت سرعت

چنانچه صاحب وسیله نقلیه برای فرار از جریمه و مجازات در دستگاه ثبت سرعت تغییر ایجاد کند مجازاتش چیست؟

26 خرداد 0 45
اگر صاحب وسیله نقلیه در دستگاه ثبت سرعت آن عمداً تغییر ایجاد کند به طوری که این دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی آن به نمایش گذارد و یا واقف بوده که چنین تغییری در دستگاه می باشد و با آن وسیله اقدام به رانندگی نماید برای بار اول به حبس از ۱۰ روز تا دوماه و مجازات نقدی از ۵۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال در صورت مکرر شدن این جرم دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی