مجازات نگهداری 35 گرم شیشه و 5 گرم حشیش چیست؟

مجازات 35 گرم شیشه وپنج گرم حشیش به چه میزان است ؟

09 اردیبهشت 0 66
مجازات 35 گرم شیشه مجازات اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم را در پی خواهد داشت.هر‌گاه محرز شود مرتکب جرم برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد. 5 گرم حشیش هم تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی