محاسبه تاخیر تادیه‎

وصول خسارت تاخیر تادیه منوط به چه شرایطی است و آعاز محاسبه خسارت از چه زمانی است؟

29 بهمن 99 93
طبق ماده 522 قانون آدم وصول خسارت تاخیر تادیه منوط به مطالبه داین و تمکن مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه طبق نرخ رسمی بانک مرکزی است . در مورد چک از زمان سررسید و تاریخ مندرج در متن چک آعاز میشود در مورد سفته و برات از زمان مطالبه آغاز میشود. نحوه مطالبه میتواند از طریق ارسال پیامک -اظهارنامه-تنطیم دادخواست و.....باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی