محرمیت رضاعی و شرایط ازدواج با محارم رضاعی

محرمیت رضاعی چگونه ایجاد می‌شود و ازدواج با محارم رضاعی آیا امکان پذیر است ؟

13 اردیبهشت 0 44
اگر کودکی، شیر غیر مادر خود را با شرایط خاصی بنوشد، به آن زن (دایه) و بستگان او محرم می شوند که به آن محرم رضاعی یا شیری گفته می شود که دیگر نمیتواند با آنها ازدواج کند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید