مدارک لازم جهت پیشنهاد عفو

جهت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات چه مدارکی باید ضمیمه شود ؟

25 اردیبهشت 0 96
در پیشنهاد عفو، تخفیف و تبدیل مجازات باید مدارک متضمن اطلاعات زیر پیوست گردد: 1ـ مشخصات محکوم علیه شامل: نام و نام خانوادگی، شهرت، نام پدر، شماره ملی، شماره شناسنامه و محل صدور آن، تاریخ تولد، تابعیت، شغل، سواد، تأهل، تعداد عائله و داشتن و نداشتن سرپرست. 2ـ تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی که محکوم علیه پیش از شروع به اجراء در بازداشت بوده‌است. 3ـ پیشینه کیفری (در صورت داشتن نوع و تعداد و شرح آن قید گردد.) 4ـ استیفاء یا عدم استیفاء حق شاکی خصوصی و کیفیت آن. 5 ـ جرم ارتکابی، میزان محکومیت قطعی، مانده محکومیت در تاریخ تنظیم فرم و میزان عفو درخواستی. 6 ـ سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و میزان آن. 7ـ وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، جسمانی و معیشتی عائله محکوم‌علیه. 8 ـ تاریخ تنظیم فرم پیشنهاد عفو. 9ـ کیفرخواست، رأی بدوی، رأی تجدیدنظر و رضایت‌نامه حسب مورد. 10ـ در مورد محکومیت به اعدام عندالاقتضاء اصل پرونده به ضمیمه برگ پیشنهاد عفو.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی