مرور زمان تعقیب

مرور زمان تعقیب چگونه تعیین میشود ؟

19 خرداد 0 36
مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف) جرایم تعزیری درجه ‌یک تا سه با انقضای پانزده سال؛ ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال؛ پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال؛ ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال؛ ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی