مستثنیات دین منزل مسکونی

آیا منزل مسکونی جزء مستثنیات دین محسوب میشود و اگر محکوم علیه قصد فروش منزل مسکونی را داشته باشد به چه صورت است؟

29 بهمن 99 131
طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد جزء مستثنیات دین محسوب میشود . اگر منزل مسکونی تبدیل به پول شود جزء مستثنیات دین محسوب نخواهد شد مگر اینکه ثابت شود محکوم علیه قصد خرید منزل مسکونی دیگر را داشته است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی