مفقودی مبایعه نامه

در صورتی که قولنامه یا مبایعه نامه در توسط افراد و دربرگ عادی تنظیم شده و سپس مفقود شود چگونه میتوان نسخه مفقودی را جبران کرد ؟

06 خرداد 0 106
در صورتی که طرفین معامله در برگ عادی مبادرت به تنظیم قولنامه نموده باشند، شخص متقاضی می تواند با تهیه تصویری از نسخه قولنامه که نزد طرف دیگر قرارداد است، آن ها را به یکی از دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر کل دادگاه‌ها یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه تا نسبت به تصدیق نسخه کپی اقدام نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی