ملک غیر قابل افراز

اگر ملک در اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شود چه اقدامی در این خصوص امکان پذیر است ؟

02 اردیبهشت 0 92
اگر ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شود اداره ثبت گواهی عدم امکان افراز صادر کرده و شخص متقاضی باید با داشتن گواهی مذکور جهت فروش ملک دادخواست فروش را تقدیم دادگاه نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی